1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28852

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ БАЙРШЛААР
Хяналтын байгууллагаар
МОНГОЛ УЛС
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТ
ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЧИГЛЭЛЭЭР