1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32846 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

17637
БАРИЛГА
14857
БОЛОВСРОЛ
25020
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
39926
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
28510
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2470
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
8492
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
1
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
363
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
7401
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2203
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
8891
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2350
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
9180
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
11750
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
26
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
16186
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
11026
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
12978
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2770
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
68
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА