1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32848 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

14302
БАРИЛГА
12364
БОЛОВСРОЛ
20682
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
32317
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
23985
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
2080
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
7283
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
288
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
6150
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1806
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
7506
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1959
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7884
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9690
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
21
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
13472
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
9297
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10864
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2412
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
61
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА