1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32846 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21041
БАРИЛГА
17844
БОЛОВСРОЛ
29784
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
47429
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35002
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3148
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
9693
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
2
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
429
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
8831
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2522
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10581
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2767
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10637
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
13925
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
18698
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
12998
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15083
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3124
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
77
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА