1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32847 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13464
БАРИЛГА
11341
БОЛОВСРОЛ
19678
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
30009
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
22019
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1963
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6864
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5766
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1692
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6756
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1806
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7464
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9159
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12454
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8872
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10010
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2287
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА