1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32849 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13547
БАРИЛГА
11465
БОЛОВСРОЛ
19942
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
30612
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
22464
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1965
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
6906
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
254
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5833
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1728
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6797
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1847
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7536
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9173
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12522
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
8912
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10097
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2299
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
55
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА