1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32848 Гүйцэтгэл 28856

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

13797
БАРИЛГА
11802
БОЛОВСРОЛ
20194
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
31142
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
22903
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
1994
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
7018
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
256
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5914
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
1759
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
6976
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
1891
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
7615
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
9238
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
18
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
12804
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
9089
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
10228
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
2330
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
57
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА