1 улирлын
тайлан
2 улирлын
тайлан
3 улирлын
тайлан
4 улирлын
тайлан
Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
Нийт төлөвлөгөө 32840 Гүйцэтгэл 28852

Хайлт

Хяналт шалгалтын тов

21595
БАРИЛГА
18191
БОЛОВСРОЛ
30608
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
48660
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, ...
35680
ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН ...
3273
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО
10027
МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ...
3
ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ...
431
САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
9114
ТЭЭВЭР БА АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2580
ТӨРИЙН УДИРДЛАГА БА БАТЛАН ХАМГААЛАХ ...
10962
УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ ...
2874
УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ
10909
УС ХАНГАМЖ; БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ ...
14261
УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ
35
ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ ...
19130
ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД БА НИЙГМИЙН ...
13449
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ ...
15559
ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ
3175
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
78
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА